Παράδοση Τώρα

Ανεπίδοτες Αποστολές – Επιστροφές

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΡΑ ενημερώνει τον αποστολέα για κάθε ανεπίδοτη αποστολή και αναζητά τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία παράδοσης για την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση ανέφικτης παράδοσης ή άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει μία αποστολή, η εν λόγω αποστολή θα επιστρέφεται στον αποστολέα με επιπλέον χρέωση ίση του αρχικού ποσού, που καταβλήθηκε για την αποστολή της.